V tomto priestore môžete požiadať o modlitbu, aby sme sa za Vás modlili.
Vaše Meno zaradíme medzi modlitby podľa Modlitebných hodín počas 7 týždňov.

Vyplňte nasledujúci formulár::

Meno:
Email:
Predmet:

Vaše osobné údaje zozbierané v tomto formulári nebudú použité na iný účel a nebudú distribuované, šírené alebo odovzdané nijakému inému subjektu mimo hnutia Maná a budú archivované počas doby, ktorá sa považuje za nevyhnutnú alebo povinnú na naplnenie týchto účelov.
Uplatnenie práva na prístup, úpravu, stiahnutie, namietanie, obmedzenie alebo prenos Vašich osobných informácií, môže byť realizované po celý čas prostredníctvom zaslania žiadosti na info@igreja-online.tv alebo listom na túto adresu: Rua João Saraiva, n.º 3, 4.º andar, 1700-248 Lisboa.

POZNÁMKA: Vaša žiadosť je dôverná, nezobrazí sa na žiadnom verejnom priestore. Budú ju čítať len OSVEDČENÍ PASTORI cirkvi Manna.